Ideka

78 tekstów – auto­rem jest Ide­ka.

gdy raz żar miłości zra­ni cię,
trud­no pod­nieść po tym się. 

myśl • 30 maja 2012, 18:33

miłość

na ław­ce re­zer­wo­wych na ra­zie cze­ka.
sie­dzi nies­po­koj­nie,
wier­ci się,
krzyczy,
sko­ra do gry,
do wyg­ra­nej.
mu­si się po­godzić z możli­wością nie wejścia na bois­ko
i przeg­ra­nej,
a może gdy­by weszła to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 kwietnia 2012, 18:11

bezradność

Jak ja nie lu­bie ta­kich dni
trud­nych głupich uda­wanych
kiedy uk­ry­wam emoc­je
za ścianą z uśmie­chu

sztuczne­go,
przytłoczo­nego emoc­ja­mi,
scho­wany­mi pod drżący­mi war­ga­mi i 
wszechwiedzący­mi ocza­mi..

Cieszę się kiedy mogę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 1 kwietnia 2012, 17:14

Cza­sami spo­tykając się każde­go dnia nie widzi­my te­go, co po kil­ku ty­god­niach nie widze­nia się. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2011, 23:25

Miłość

Po ska­te'ow­sku - " Lecę na Ciebie, jak des­ka na ziemię, joł!"
Po emo'wsku - "Mo­je ser­ce prze­pełnia uczu­cie miłości, to bar­dzo rzad­kie w moim przy­pad­ku i mo­je tram­pki nie są przyzwyczajone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 kwietnia 2011, 21:39

Gdy Cię widzę to puls przys­pie­sza mi, jak­bym prze­bieg­la ma­raton. Gdy z Tobą roz­ma­wiam to plotę bzdu­ry, tyl­ko po to byś nie po­myślał, że mogę coś do Ciebie czuć.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2011, 20:16

- Kim jes­teś?
- Ni­kim.
- Co?!
- Życie jest za krótkie by ok­reślać się, trze­ba zro­bić wszys­tko co wy­daje nam się pięknę, a w os­tatniej godzi­nie nasze­go zy­cia stwier­dzić czy by­liśmy tym czym chcieliśmy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2011, 13:18

Życie a marzenia

- Nie po­doba mi się to!
- Co?
- Życie! To miałobyć mo­je życie! Miałam po­lecieć na księżyc, miałam zwie­dzić Pa­ryż na tym, nędznym, wy­marzo­nym czer­wo­nym sku­terze. Miałam krzyczeć na kon­cercie systemu! [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 stycznia 2011, 22:21

Nieśmiałość

Gdy miłości ciepło do­tyka moich uszu,
Gdy marze­nia za­mieniają się w ob­se­syj­ne myśle­nie o "miłości"..
Wte­dy ja po cichu wątpię
po cichu czekam
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 16 stycznia 2011, 16:09

Kłótnia nas­to­latków - 
wal­ka o to, kto po­każę większą obojętność. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 13 stycznia 2011, 00:34

Ideka

Tak banalnie staram się być niebanalną, a poza tym chcę zmienić świat..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ideka

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność